Persbericht: Opdracht studentenhuisvesting in Brussel

Staatssecretaris Doulkeridis geeft de tandem Quares – Total Identity de opdracht om tegen de zomer 2013 een platform en aanpak uit te bouwen rond het thema van het grote kotentekort in Brussel.

Brussel telde als grootste studentenstad van België in 2011-2012 ongeveer 80.337 Frans- en Nederlandstalige studenten die waren ingeschreven aan de universitaire instellingen en hogescholen. Dat is een stijging van het aantal studenten met 9% ten opzichte van 2010-2011. De verwachting is dat dit aantal zal blijven stijgen, door de grotere instroom, de veralgemening van de master-structuur en het groeiend aantal buitenlandse studenten.

Door het groeiend aantal studenten en door een grotere aantrekkingskracht om op kot te gaan, tekent zich in Brussel de laatste jaren een nijpend tekort aan goede en betaalbare studentenkamers af. Uit eerste, ruwe inschattingen van de hoger onderwijsinstellingen zelf zou dit tekort op korte termijn al op 7 à 9 000 kamers worden geraamd. Het tekort aan studentenkamers zet druk op de kwaliteit en de prijs in deze niche van de woningmarkt.

Het grote tekort overstijgt de mogelijkheden van iedere hoger onderwijsinstelling afzonderlijk. Zowel de Nederlandstalige overkoepelende organisatie Br(ik – Alles voor stadsstudenten, als de Franstalige en Nederlandstalige studentenorganisaties verenigd in de New Deal 2.0 riepen in 2011 de verschillende betrokken overheden om op stappen te ondernemen om het tekort aan kamers weg te werken. Ook het colloquium van ULB en VUB over het thema onderstreepte het belang aan gezamenlijke actie.

De Brusselse Staatssecretaris voor Huisvesting, de heer Christos Doulkeridis, startte daarop in overleg met de betrokken gemeenschapsministers bevoegd voor onderwijs, in 2011 de eerste verkennende gesprekken met de 19 Franstalige en 4 Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen in Brussel om het huisvestingsprobleem aan te pakken.

Vanuit deze regierol schakelt staatssecretaris Doulkeridis nu een versnelling hoger. Een studie- en adviesopdracht wordt gegund aan het samenwerkingsverband Quares en Total Identity om inhoudelijke en organisatorische voorstellen uit te werken en een verdere aanzet te geven tot operationalisering van een gewestelijk beleid op vlak van studentenhuisvesting.

Quares is een Benelux georiënteerd vastgoedbedrijf dat kwalitatieve dienstverlening aanbiedt via haar divisies wonen, beleggen, beheren en innoveren. In deze laatste divisie voerde Quares verschillende vastgoedstudies uit voor gemeentelijke, provinciale en gewestelijke overheden. Total Identity, met filiaal in Antwerpen en associatie in Brussel, is een communicatiebureau dat organisaties stuurt op hun identiteit en proposities. Zij zijn gespecialiseerd in samenwerkingstrajecten.
De opdracht vormt een tweeluik:

1. Vanuit de analyse van de huidige studentenhuisvestingsmarkt de behoeften in kaart brengen en best practices uittekenen om op korte termijn het nodige aantal kamers aan de woonreserve toe te voegen. De bepalende rol van wetgeving, huurovereenkomsten, huurprijzen en exploitatie zullen hierbij grondig worden ontleed. De studie zal concrete voorstellen formuleren voor een modelhuurcontract, huurprijsniveaus, 1-loket-werking, labelling.

2. Op basis van een aantal pistes naar voor gebracht in de eerste gesprekken de aanzet tot samenwerking tussen de onderwijsinstellingen verder vorm geven. Finaal doel van de studie is een voorstel tot samenwerkingsplatform rond het huisvestingsvraagstuk. Dit platform krijgt een coördinerende , sturende en vooruitstuwende rol toegekend.

De opdracht start deze maand en wordt afgerond tegen juli 2013. Na de voorbereidende analyses zullen de hoger onderwijsinstellingen rond de tafel worden gebracht om de raakvlakken te vinden in ieders ambitie om te groeien en ieders belang om het kotentekort weggewerkt te krijgen.

Christos Doulkeridis: “Het is de uitdrukkelijke wil van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest om, in samenwerking met de gemeenschappen en alle onderwijs- en huisvestingsaanbieders, snel aan het woonprobleem te verhelpen. Met concrete ondersteuning op vlak van faciliterende wetgeving of fiscale maatregelen, met een standaardhuurcontract, afspraken rond huurprijzen en kwaliteit, met ondersteuning op vlak van nieuwe projecten en op vlak van omkadering van een samenwerkingsinitiatief van de hoger onderwijs. De wil is er om, over taal- en onderwijsgrenzen, een gezamenlijk antwoord te geven op de vraag naar meer, betere en vooral betaalbare studentenkamers. Hoe die samenwerking er kan of moet uitzien, gaan we tegen de zomer van 2013 uitdokteren. De combinatie van vastgoedexpert Quares en communicatiebureau en organisatiebouwer Total Identity is een garantie dat we alle aspecten van het vraagstuk meenemen en komen tot innoverende resultaten.”

Een voldoende groot huisvestingsaanbod speelt een cruciale rol in de toegankelijkheid van onze onderwijsinstellingen. Maar meer dan dat. De doorgedreven en een duurzame politiek op vlak van studentenhuisvesting zal ertoe bijdragen dat Brussel haar koppositie als grootste studentenstad in het land versterkt, met universiteiten en hogescholen die tot de top in Europa behoren. Dit is van belang voor de instellingen zelf en Brussel in haar geheel. Analyses wijzen uit dat liefst de helft van de niet-Brusselse studenten blijven wonen en werken in de stad. De benefit van een gezamenlijke aanpak – overheid en onderwijs – is dan duidelijk.

 

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer