Quares aangesteld als parkmanager Site Lt. Coppens Brasschaat

Quares werd op 6 december 2010 door de Raad van Bestuur van de vzw Kamp Oost Brasschaat aangesteld als parkmanager van de Lt.Coppenskazerne in Brasschaat.
De site Lt. Coppens bestaat uit 3 verschillende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Namelijk in het westen het voormalige kazernegebouw dat in 2008 werd gerenoveerd tot een functioneel kantoorgebouw dat intussen plaats biedt aan onder andere de Federale Overheidsdienst Financiën, Renault Trucks, Lego, Cargarantie en LBC Volwassenonderwijs. In het oosten van deze zone is men volop bezig met de ontwikkeling van een CO2-neutraal lokaal bedrijventerrein inclusief zone voor openbaar nut, waar Acta vzw en Lego reeds hun stekje hebben gevonden. Tussen de kazerne en het lokaal bedrijventerrein komt nog een transferium voor overstap op openbaar vervoer dewelke momenteel in aanbesteding is. De derde zone wordt voornamelijk een zone voor openbaar nut met achter de kazerne de ontwikkeling van de BuSo school Zonnebos en daarnaast een jeugdcentrum. Boven het lokaal bedrijventerrein wordt een zone voorzien voor de herlokalisatie van de firma GRAVO.

Passend in het duurzaamheidskader zal er op de site tevens een CNG tankstation (aardgas onder druk) worden gevestigd met een 25% lagere CO 2 uitstoot.

De grote uitdaging hier is de synergieen te benutten van de totaal verschillende aanwezige bedrijven, VZW’s en overheden.

Om de beoogde beeldkwaliteit te garanderen, de aanwezige bedrijven te laten genieten van de voordelen van gezamenlijk inkopen en tevens ook in de toekomst te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot CO2-neutraliteit is er een vzw opgericht, met name vzw Kamp Oost Brasschaat. Deze vzw die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de investeerders en de gebruikers van de site binnen een lokaal PPS project en heeft als doel:

  • het in stand houden van het kwaliteitsniveau door een integrale aanpak van het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke delen;
  • het behartigen van alle gemeenschappelijke belangen;
  • het overleg tussen bedrijven en overheid bevorderen;
  • het aanbieden van gezamenlijke inkoop.

Gezien parkmanagement het middel is tot het bekomen van bovenstaande doelstelling vertrouwt de vzw Kamp Oost Brasschaat deze taak toe aan Quares.
Sinds 1 januari 2011 is Quares als parkmanager actief op het terrein. Voorlopig beperken de activiteiten zich nog hoofdzakelijk tot de kantorenzone Lt Coppenskazerne en het lokaal bedrijventerrein maar intussen werkt Quares aan een eenvormige visie en structuur van duurzaam bedrijventerreinmanagement om de gehele site in de toekomst duurzaam te beheren.

Ook op gebied van communicatie en betrokkenheid zal de kwaliteit snel op een hoger niveau getild worden. Quares wenst in het Transferium een dagelijks bemand facility point te voorzien. Tevens zullen er reeds verschillende ondersteunende faciliteiten vanaf de beginfase worden aangeboden zodat de eerste bedrijven onmiddellijk van de diensten kunnen gebruik maken.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer